Pick up event.

E.D.E.N / 7.21 Fri
E.D.E.NOpen. 23:00
Door. MENS. 2,000yen , LADIES. 1,000yen

MC. マイケル
DJ. Poyo, Serge, YU-KI, Kazuki, CanN, Kenrain, YORI, ToToRo, MadJoker

SHIRO × KURO / 7.22 Sat
SHIRO × KURO / 7.22 Sat全てのパリピにおくるテキーラフリーパーティー “SHIRO × KURO” !!!

Open. 22:00
Door. MENS. 2,000yen (1Drink) , LADIES: 1,000yen
来場者すべてテキーラフリー!! ※ 時間制
Music. TOP40, HIPHOP, EDM, R&B

PICK UP DJ. RAIN
DJ.SHUN-K, KAZUKI, ASSY, YU-ICHI, Hyena, KIYO, RUM, IZUMI, SAKU, YUKI, NAKA, RYOSUKE, and more…
MC.マイケル
GoGo Tequila Girl. AIM, YUKALI, SAYURI